Darbo sauga

darbo sauga

Remiantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos aiškinimu, darbuotojų sauga ir sveikata (DSS) – visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos etapuose, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba kylanti rizika būtų maksimaliai sumažinta.

DSS teisinis reglamentavimas siekia, jog visose įmonėse (nepriklausomai nuo įmonės dydžio, veiklos srities, darbuotojų amžiaus ir lyties bei kitų kriterijų) būtų sudarytos saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos. Sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais yra darbdavio pareiga. Darbo sauga privalo būti užtikrinta kiekvienoje įmonėje. Remiantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, DSS priemones įmonėje privalo finansuoti darbdavys.

Darbų sauga

Teikiame DSS paslaugas mikro, labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Rengiame, formuojame, įgyvendiname ir prižiūrime įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos politikas bei jų atitikimą galiojančių teisės aktų keliamiems reikalavimams.

Pagrindinės teikiamų paslaugų grupės yra šios:

Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) tvarkos, taisyklės jų rengimas ir priežiūra

Patikėkite mums visas su darbuotojų darbų sauga ir sveikata susijusias funkcijas. Suteikę galimybę DSS tarnybos funkcijas atlikti mums, būsite tikri, jog Jūsų Įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūros funkcijos yra atliekamos profesionaliai, savalaikiai ir kokybiškai. Būsite ramūs, jog Įmonės DSS atitinką aktualų teisinį reglamentavimą, taip pat galėsite skirti daugiau laiko Įmonės pagrindinės veiklos procesų efektyvinimui ir rezultatų gerinimui. Teikiamų paslaugų sąrašas:

 • Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas;
 • Darbuotojų instruktavimo tvarkos rengimas;
 • Aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis (AAP) tvarkos rengimas;
 • Vidaus darbo tvarkos taisyklių rengimas;
 • Darbuotojų mokymo ir atestavimo tvarkos rengimas;
 • Neformaliojo mokymo, pagal pavojingų darbų sąrašą, programos rengimas;
 • Potencialiai pavojingų įrenginių tikrinimo ir apžiūros tvarkos rengimas;
 • Nelaimingų atsitikimų ir incidentų tyrimo tvarkos rengimas;
 • Gaisrinės saugos instrukcijų rengimas;
 • Gaisrinės saugos mokymo ir atestavimo tvarkos rengimas;
 • Kitų tvarkų ir instrukcijų rengimas.
Darbuotojų mokymai, atestacijos

Įmonės darbuotojai priklausomai nuo darbo pobūdžio ir kitų susijusių faktorių privalo būti reguliariai informuojami, instruktuojami bei atestuojami. Potencialiai pavojingiems įrenginiams turi būti atliekamos patikros ir nustatomas keliamos rizikos lygis, jam valdyti būtinos priemonės. Šiuos ir kitus, susijusius su Jūsų Įmonės darbuotojų sauga ir sveikata bei gaisrine sauga darbus, patikėkite UAB „Apskaitos sprendimas“.

 • Įmonės darbuotojų periodinis gaisrinės ir darbo saugos mokymas;
 • Mokymų pagal formalias mokymo programas mokymo įstaigose organizavimas;
 • Potencialiai pavojingų įrenginių patikrų organizavimas;
 • Darbuotojų atestavimo bei žinių vertinimo atestacinės komisijos sudarymas bei dalyvavimas;
 • Kitų susijusių mokymų ir atestacijų rengimas.
Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) dokumentų rengimas ir pildymas

Rengiame visą su darbuotojų sauga ir sveikata susijusią dokumentaciją. Perleidę DSS dokumentų ir formų rengimą bei pildymą mums, būsite tikri, jog perduota darbuotojų saugos ir sveikatos dalis yra savalaikiai ir kokybiškai atliekama, atitinka aktualų teisinį reglamentavimą, o taip pat galėsite koncentruotis į Įmonės pagrindinės veiklos efektyvinimą ir rezultatų gerinimą. Pagrindiniai rengiami ir/arba pildomi dokumentai yra šie:

 • Visų tipų DSS įsakymai;
 • DSS žurnalai;
 • Testai DSS žinių patikrinimui;
 • Atestavimo DSS klausimais protokolai;
 • Nušalinimo dėl girtumo ir apsvaigimo dėl psichotropinių medžiagų aktai;
 • Reikalingų asmeninių apsauginių priemonių (AAP) sąrašai bei AAP kortelės;
 • Rizikos lentelės (parenkant asmenines apsaugos priemones);
 • Nelaimingų atsitikimų aktai (N-1 ir N-2 formos);
 • Medicininės knygelės;
 • Kiti dokumentai ir formos.

Mes siekiame visapusės naudos tiek darbdaviui, tiek darbuotojui: darbdavys optimaliomis laiko ir finansinėmis sąnaudomis užtikrina visapusiškai saugias darbo sąlygas, o darbuotojas dirba patogioje ir, svarbiausia, saugioje aplinkoje. Tikime, kad tik dirbdami kartu galėsime pakeisti nelaimingų atsitikimų darbe statistiką į gerąją pusę.

Nelaimingų atsitikimų darbe skaičius 2013-2018 metais

Skaičiai pateikti remiantis Lietuvos Respublikos darbo inspekcijos 2018m. duomenimis

Lengvi
0
Sunkūs
0
Mirtini
0

Teikiame profesionalias buhalterinės apskaitos paslaugos